- مینیمال‌های تاریخی ۱۰ (مشروطه و لحاف ملانصرالدین!)
مشروطه و لحاف ملانصرالدین!

هنوز معنی مشروطه را نفهمیده و نواقص پارلمان و انتظام امور مملکت را درست نکرده، چند مسلک مختلف متضاد اختیار نمودند. یکی به اسم اعتدال و دموکرات و غیره. هرچند مسلک ایشان مختلف بود، لکن مقصد بردن لحاف ملانصرالدین. به قدری این احزاب با یکدیگر ضدیت و نزاع نمودند که اسم مستبد به کلی از میان محو بلکه مایه رونق بازار ارتجاعیون شد. ارتجاعی‌ها هم وقت را غنیمت شمرده از هر سمت کرده و این دو حزب ساده را بر ضد یکدیگر وادار نمودند که خودشان آسوده و فارغ بال مشغول بردن حقوق ملی باشند.
- بی‌نام (۱۳۲۹ ه.ق)، نشریه تنبیه سال پنجم شماره ۲۵، ۲۶ جمادی‌الثانی ۱۳۲۹، تهران، ص۲.

پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۳۷