- مینیمال‌های تاریخی ۳ (درافتادن با غرب!)
درافتادن با غرب!

درافتادن با غرب و غربیان نیازمند شناخت غرب و اخذ دانش غرب است. فرنگی افریقا و هندوستان را نه با توپ و تفنگ بلکه با سیم تلگراف و راه‌آهن گرفت. این فلاسفه‌ی اسلام علم را به شرقی و غربی تقسیم کرده‌اند. خاک بر سر چنین حکمت و خاک بر سر چنین حکیم! مگر نمی‌دانند که علم به هیچ طایفه نسبت داده نمی‌شود؟ شناخت همه چیز به علم است. چرا در نیافته اند که علم نه غربی است نه شرقی؟ علم از آن هر آنکسی است که به کسبش برآید. تا مشرق زمین خود را به جاده‌ی دانش نیندازد، هرگز راه به استقلال نخواهد برد.
- اسدآبادی، سیدجمال‌الدین (۱۸۸۳)، الشرق والشرقین، عثمانی: البصیر سال دوم شماره ۶۸.

سه‌شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۰۲:۰۹