شهریور ماه ۱۳۹۵

مینیمال‌های تاریخی ۱۰

هنوز معنی مشروطه را نفهمیده و نواقص پارلمان و انتظام امور مملکت را درست نکرده، چند مسلک مختلف متضاد اختیار نمودند »ادامه

+ پنجشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ ساعت ۲۳:۳۷، نظر شما